کاندم یا کاندوم به  غلاف، پوششی کشسان گویند که به عنوان یک مانع از تماس مستقیم آلت تناسلی مرد با اندام شریک جنسی او و ورود اسپرم به دستگاه تناسلی زن می شود. کاندم به منظور پیش گیری از بارداری و همچنین جلوگیری از  انتقال بیماری‌های آمیزشی به کار می‌رود. کاندم ها برای بالا بردن اطمینان در جلوگیری از بارداری، از مایع اسپرم‌کُش پوشیده شده‌است.

کاندم