نحوه استفاده از کاندوم

1.بادست لبه زیگزاکی کاندوم را به ارامی باز کنید.

2.پشت وروی کاندوم رو پیدا کنید.

3.سرکاندوم روبه بالا باشه ودرحال نعوذ کامل کاندوم رو استفاده کنید.

4.با انگشت سرکاندوم رو بگیرید تا هوا داخل کاندوم نباشه.

5.کاندوم رو بپوشید.